تماس با ما

026-32500668

فلوروسكوپی دیژیتال

فلوروسكوپی دیژیتال

فلوروسكوپی دیژیتال

فلوروسکوپی یک ابزار تصویربرداری است که به مطالعه ساختار اعضای متحرک بدن به وسیله اشعه ایکس می پردازد. با استفاده از فلوروسکوپی می توان سیستم عملکردی اعضای مختلف بدن از جمله اسکلت بدن، دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی، دستگاه ادراری و سیستم تناسلی را بررسی و ارزیابی نمود.