تماس با ما

026-32500668

اسکن هسته ای قلب

اسکن هسته ای قلب

اسکن هسته ای قلب

اسكن هسته ای قلب به معنی تصویربرداری خون رسانی عضله قلب به روش هسته ای می باشد، كه با تزریق وریدی از ماده رادیواكتیو بی خطر(معمولا تكنسیوم یا تالیوم) صورت می گیرد.

اسكن هسته ای قلب جهت بررسی قلب و عروق برای تشخیص بیماری سرخرگ های كرونر قلب (CAD) صورت می گیرد و طی دو مرحله ورزش و استراحت كمیت و كیفیت خونرسانی به عضله قلب را در زوایا و سطوح مختلف بررسی می كند.