تماس با ما

026-32500668

ماموگرافی دیژیتال

ماموگرافی دیژیتال

ماموگرافی دیژیتال

با توجه به افزایش شیوع سرطان پستان در زنان دنیا و از جمله كشور ما و سن پایین ابتلا به سرطان در كشورمان، اهمیت روش های غربالگری جهت تشخیص زود هنگام سرطان پستان بیشتر شده است. در غربالگری سرطان پستان، ابتدا از معاینه بالینی توسط خود فرد و پزشك، سپس انجام ماموگرافی و در صورت لزوم از سونوگرافی و MRI استفاده می شود. در میان روشهای غربالگری، ماموگرافی نقش كلیدی داشته و تنها روشی است كه با تشخیص به هنگام، باعث كاهش میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پستان شده است.

ماموگرافی در واقع یك رادیوگرافی ساده از پستان است، كه می تواند به صورت ایستاده، خوابیده و یا نشسته انجام شود. (معمولا و به طور روتین بصورت ایستاده و با فشار مختصری روی نسج پستان انجام می گیرد).