تماس با ما

026-32500668

هولتر مانیتورینگ فشار خون

هولتر مانیتورینگ فشار خون

هولتر مانیتورینگ فشار خون

مانیتورینگ فشار خون غیرمستقیم (ABPM) یک دستگاه فشار خون پرکاربرد است که در همه حال می تواند همراه شما باشد. از این روش مستمر و 24 ساعته برای اندازه گیری و مدیریت مشکل فشار خون بالا (هایپرتنشن) استفاده می شود. و از مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سنجش چندین باره فشار شریانی

• اجتناب از خطا ها یا تشخیص های نادرست احتمالی

• همزمان با اینکه بیمار فعالیت های معمول خود را انجام می دهد؛ فشار خون او در شب و روز سنجش می شود.

• ارزیابی ریتم شبانه روزی فشار خون

• ایجاد ارتباطات بیشتر بین فشار خون و عوارض قلبی عروقی (نارسایی بطن چپ، میکرو آلبومینوری) نسبت به آزمایش استاندارد بالینی

• قابلیت اطمینان و مداومت بیشتر نسبت به آزمایش های بالینی

• ارائه تصویر شفاف تر از تغییر پذیری فشار خون.