تماس با ما

026-32500668

پروفایل ماندانا-ره سپاس

ماندانا-ره سپاس

كاردان رادیولوژی

دارای 19 سال سابقه فعالیت در موسسه تصویربرداری مركزی كرج

گذراندن طرح در بیمارستان شهید مدنی كرج

گذراندن دوره تكمیلی آموزشی ماموگرافی در شركت PAYAMED