تماس با ما

026-32500668

پروفایل ولی-شهابیان

ولی-شهابیان

مدرك تحصیلی: کارشناس رادیولوژی و کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

استخدام رسمی علوم پزشکی تهران بیمارستان سینا از سال 1372

سابقه کار MRI از سال 1378

سابق کار : 25 سال